Passend Onderwijs Dordrecht logo

ANBI

Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht

RSIN nummer:  
8533.86.912

In ons ondersteuningsplan vindt u de hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan.

Bestuurssamenstelling:
J.A.N. Gadella, directeur bestuurder

Beloningsbeleid:
De directeur bestuurder vervult tevens een uitvoerende functie en wordt bezoldigd conform de cao VO. Er is geen variabele beloningscomponent. De overige personeelsleden worden eveneens bezoldigd conform de cao VO. Niemand bij de Vereniging krijgt een bezoldiging die de norm van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) te boven gaat.

De leden van de ALV van de vereniging ontvangen geen enkele vergoeding.

In het standaardformulier ANBI zijn alle gegevens gepubliceerd.