Passend Onderwijs Dordrecht logo

Nieuws

Afname psychodiagnostische onderzoeken vanuit het Samenwerkingsverband

Nu vanaf 11 mei de basisscholen en de scholen voor speciaal (basis) onderwijs weer open zijn en vanaf 1 juni de scholen voor voortgezet onderwijs waarschijnlijk zullen openen, kan de afname van de psychodiagnostische onderzoeken bij leerlingen weer voorzichtig en gefaseerd opgestart worden.
De orthopedagogen/psychologen die werkzaam zijn bij het SWV Passend Onderwijs Dordrecht zullen in goed overleg met de scholen, ouders en leerlingen (VO) gaan kijken welke onderzoeken voor de zomervakantie nog gerealiseerd kunnen worden.

Tot aan de zomervakantie willen wij de leerlingonderzoeken oppakken die prioriteit hebben voor de ontwikkeling van de leerling op de korte termijn.
Daarbij kan gedacht worden aan:
– onderzoeken die een rol spelen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoeften van een leerling ten behoeve van een passende onderwijsplek.
– onderzoeken die een rol spelen bij het bepalen of een leerling gebaat zou kunnen zijn bij een doublure of een ander onderwijsniveau (VO).
Onderzoeken die geen duidelijke prioriteit op korte termijn hebben, zullen wij na de zomervakantie, afhankelijk van de situatie op dat moment, zo spoedig mogelijk oppakken.

Het praktisch plannen en uitvoeren van een onderzoek wordt uiteraard met school, ouders en leerlingen (VO) afgestemd. Om de gezondheidsrisico’s die het uitvoeren van de onderzoeken met zich mee zouden kunnen brengen tot een minimum te beperken, volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM en de aanbevelingen vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Hieronder wordt een aantal specifieke uitgangspunten toegelicht die het Samenwerkingsverband tot de zomervakantie zal hanteren:
– Leerlingonderzoeken kunnen alleen plaatsvinden in een ruimte waar zeker 1,5 meter afstand kan worden gehouden en waar geen andere mensen aanwezig zijn. Mocht aan deze voorwaarde binnen de school niet voldaan kunnen worden of gaat de voorkeur niet uit om het onderzoek op school plaats te laten vinden, dan kan het onderzoek op het kantoor van het Samenwerkingsverband plaatsvinden;
– Gesprekken met ouders, IB’ers of zorgcoördinatoren zullen zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaatsvinden. Echter bij een verzoek van ouders en/of school om wel fysiek elkaar te treffen en te spreken zal het aantal gespreksdeelnemers tot maximaal 5/6 mensen beperkt worden, met inachtneming van de landelijke richtlijnen van het RIVM;
– Observaties op de scholen vinden tot nader order niet plaats.

Onderzoek vindt plaats conform bovenstaande afspraken, mits er wederzijdse instemming is van ouders, school en Samenwerkingsverband. Voor verdere informatie betreffende het onderzoek wordt verwezen naar het protocol diagnostiek (zie www.swvdordrecht.nl) onder het kopje ‘Nieuws’.

Bereikbaarheid samenwerkingsverband

Vanaf maandag 11 mei 2020 zijn wij telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.
Uiteraard zijn wij ook per mail bereikbaar.

informatie voorziening maatregelen SWV (ivm Coronavirus)

Beste Collega’s,

Nu we allen geconfronteerd worden met de sluiting van de scholen en de consequenties die dit met zich meebrengt, willen wij jullie allereerst complimenteren met de wijze waarop iedereen zich inzet om toch op enigerlei wijze onderwijs en/of opvang te bieden.

Als samenwerkingsverband realiseren we ons welke bijzondere taak hierin voor de scholen en besturen is toebedeeld. Mochten wij de scholen gedurende de komende 3 weken op enigerlei wijze kunnen ondersteunen dan horen wij dit graag!

Het SWV heeft ook voor haar medewerkers richtlijnen opgesteld voor de komende weken.
In deze brief informeren wij jullie over de wijze waarop SWV PO/VO Dordrecht omgaat met de huidige situatie.

Onze werkzaamheden zijn ruwweg onder te verdelen in vier categorieën:

1. Bijeenkomsten door en voor het SWV PO/VO (ALV/OPR/bijeenkomsten belegd door de gemeente, nascholing, symposium);
2. Bezoeken van orthopedagogen, psychologen of psychologisch assistent met direct kindcontact;
3. Deelname aan ondersteuningsteams of consulten in de scholen door begeleider passend onderwijs(BPO), orthopedagoog of psycholoog of collegiale consultaties vanuit SBO of SO;
4. Werkzaamheden MT en Loket op kantoor.

Ad 1
Alle geplande bijeenkomsten door en voor het SWV PO/VO komen tot nadere berichtbeving te vervallen.

Ad 2
Alle bezoeken aan scholen komen te vervallen. De medewerkers van het SWV zullen in overleg met de scholen afstemmen of adviesgesprekken/overlegmomenten digitaal en/of telefonisch kunnen plaatsvinden.

Ad 3
De deelname aan ondersteuningsteams of consulten in de scholen of op ons kantoor worden stopgezet. Op verzoek van de scholen kan dit wel telefonisch en/of digitaal plaatsvinden.

M.b.t. de aanvragen voor Toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO/SO voor het komende schooljaar is woensdag 3 juni de uiterste bespreekdatum in het Loket!

Ad 4
We adviseren onze collega’s zoveel mogelijk vanuit huis te werken en digitaal bereikbaar te zijn.

Het algemene telefoonnummer van het SWV 078- 890 5017 is doorgeschakeld naar een mobiel nummer, zodat wij bereikbaar zijn.

Uiteraard zullen wij jullie bij nieuwe inzichten op de hoogte brengen via de mail.

Rest ons voor dit moment jullie allen heel veel succes te wensen de komende weken!

Met hartelijke groet,
mede namens het team van SWV PO/VO Dordrecht,
Yvette van Hoof
Directeur/Bestuurder SWV Dordrecht

Telefoon: 06-248 30 234
E-mail: yvanhoof@swvdordrecht.nl