Passend Onderwijs Dordrecht logo

Nieuws

Bereikbaarheid SWV

Tijdens de kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot maandag 4 januari 2021 zijn wij niet bereikbaar. Van maandag 4 januari 2021 tot en met dinsdag 19 januari 2021 zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een een goede start in 2021!

Protocol diagnostiek Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht in tijden van Corona

Protocol diagnostiek Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht in tijden van Corona

Voor de algemene uitgangspunten voor onderzoeken vanuit het SWV, zie de inhoud van de informatiebrief aan scholen. Meer specifiek voor ons gelden daarnaast ook nog de volgende uitgangspunten om kans op verspreiding/besmetting te minimaliseren (zie ‘Algemene aanbevelingen neuropsychologische diagnostiek in tijden van het nieuwe coronavirus (COVID-19) van het NIP (https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2020/04/Algemene-aanbevelingen-neuropsychologische-diagnostiek-in-tijden-van-corona-definitief-28april.pdf) en de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen):

 Wij houden 1,5m afstand tot jongeren op middelbare scholen van 13 tot 18 jaar en tot andere volwassenen
 Voorafgaand, tijdens en na de onderzoeken zullen wij maatregelen treffen om de hygiëne zoveel mogelijk te waarborgen. Denk aan regelmatig handen wassen, schoonmaken van de testruimte na afronding van het onderzoek, schoonmaken van testmateriaal.
 Bij gezondheidsklachten van de leerling of onderzoeker die op besmetting zouden kunnen wijzen vindt er geen onderzoek plaats. Mensen met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, hebben vaak klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts en/of benauwdheid.
 Onderzoeken vinden na afstemming daarover met de scholen/ouders plaats op de scholen zelf of op het SWV-kantoor.

We richten ons op de volgende benodigde faciliteiten
• Afstemming met de collega’s met betrekking tot het inplannen van een afspraak. Er zullen niet meerdere onderzoeken tegelijkertijd op kantoor van het samenwerkingsverband plaatsvinden in de daartoe aangewezen testruimte.
• Grote testruimte voor onderzoek bij middelbare scholieren waar men elkaar op anderhalve meter kan passeren en op anderhalve meter van elkaar aan tafel kan zitten.
• Alcoholhoudende spray, tissues en hand-desinfectiemiddel in de kamer. Naast de leerling zal een prullenbak staan.
• Mogelijkheid tot handen wassen (wasbak o.i.d.) in de buurt van de testkamer. Dat wordt op SWV-kantoor een nader aan te wijzen toiletruimte.
• Een aanwijsstokje kan handig zijn, bij het geven van instructies met afstand.
• Een chirurgisch mond-neusmasker is, zowel voor de onderzoeker als leerling, niet verplicht als je anderhalve meter afstand kunt handhaven. Tijdens het testonderzoek is gebruik van een mond-neusmasker niet wenselijk, o.a. omdat het de verstaanbaarheid beperkt.
• Algemeen geldt als uitgangspunt voor het brengen en halen van de leerlingen op het SWV het volgende:
-> ouders brengen hun kind (5 minuten voor begin aanwezig zijn).
-> 5 minuten voor afloop van het onderzoek worden ouders gebeld om hun kind weer op te halen.
• Mogelijkheid tot ventilatie in de ruimte waar psychologisch onderzoek plaatsvindt
• Mogelijkheid tot regelmatig schoonmaken van de ruimtes waar psychologisch onderzoek plaatsvindt.


Praktische werkwijze

Leerlingen uitnodigen + intake
• Intakes worden waar mogelijk vervangen door beeldbellen via een beveiligde optie of een telefonisch consult.
• In een informatiebrief worden ouders/leerlingen op de hoogte gebracht van de getroffen maatregelen. Hierin staat:
• Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen begeleid ons kantoor betreden. De ouder kan dan ook even kort kennismaken met de onderzoeker en kan zien in welke ruimte het kind wordt onderzocht. Juist bij jonge kinderen moet de garantie er zijn dat ouders hun kind kunnen ondersteunen.
Het is niet mogelijk dat ouder(s)/verzorger(s) op ons kantoor blijven wachten tot het onderzoek is afgerond. Ouders worden gebeld wanneer het onderzoek is afgerond en zij hun kind weer kunnen ophalen.
• Leerlingen wordt gevraagd kort/5 minuten voor afname aanwezig te zijn.
• Een dag voor het geplande onderzoek, is er telefonisch contact met de ouders en/of VO-leerling, waarbij het volgende besproken wordt:
– Er wordt gecontroleerd/nagevraagd of de leerling en eventueel het gezin klachtenvrij zijn. Actief controleren op basis van de checklist door het SWV opgesteld aan de hand van de RIVM-richtlijnen.
– Heeft de leerling de mogelijkheid zonder openbaar vervoer op de afspraak te komen? (Dit heeft de voorkeur)
– VO-Leerling vragen of de maatregelen duidelijk zijn en bespreken hoe hij/zij hier tegenover staat. Bij PO-leerlingen ouders vragen om dit zelf ook op de ochtend van het onderzoek met hun kind te bespreken.
– Leerlingen vragen zelf drinken (en eventueel eten) mee te nemen, zodat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van een koffie-/theeautomaat. Prullenbak naast stoel van de leerling. Zo nodig na afloop prullenbak legen.
– Leerlingen vragen zelf (rood) potlood, pen, gum en puntenslijper mee te nemen.
– Toiletbezoek is mogelijk op het SWV, maar alleen in daarvoor aangewezen toiletten.

Voorbereiding onderzoek
• Zorg dat de ruimte geventileerd wordt
• Zet desinfecterende handgel, voldoende zeep klaar. Als je volgens de RIVM-richtlijnen je handen wast, in je ellenboog hoest en niest en zo min mogelijk aan je gezicht komt, is het niet nodig handschoenen te dragen (zie Achtergrondinformatie).
• Klaarleggen: alle benodigde testmaterialen, zodat er zo weinig mogelijk langs elkaar gelopen moet worden tijdens het onderzoek. Leg pennen/potloden alvast aan de zijde van de leerling.

Uitvoering
• Bij start van de afspraak nogmaals naar symptomen van COVID-19 vragen. Wanneer leerling symptomen aangeeft, zal de afspraak worden verplaatst.
• Leerling vragen handen te desinfecteren en waar mogelijk handen te wassen, voordat onderzoek start.
• Zelf handen wassen en desinfecteren.
• Probeer gedurende het onderzoek niet aan je gezicht te komen. Anders: handen desinfecteren. Geldt ook voor leerling.
• Stop het onderzoek als blijkt dat het gedrag (bijv. ontremming) van de leerling niet hanteerbaar is in de testruimte en de corona gerelateerde veiligheid in het geding komt.
• Benadruk bij toiletgebruik nogmaals het belang van handhygiëne.
Na afloop
• Desinfecteren, en waar mogelijk wassen, van handen door zowel onderzoeker als leerling
• Contactpunten zoals deurklinken, oppervlakten en testmaterialen reinigen door de onderzoeker.
• Reinig geplastificeerd testmateriaal bij veelvuldig en herhaaldelijk gebruik, was je handen na het schoonmaken.

Afname psychodiagnostische onderzoeken vanuit het Samenwerkingsverband

Nu vanaf 11 mei de basisscholen en de scholen voor speciaal (basis) onderwijs weer open zijn en vanaf 1 juni de scholen voor voortgezet onderwijs waarschijnlijk zullen openen, kan de afname van de psychodiagnostische onderzoeken bij leerlingen weer voorzichtig en gefaseerd opgestart worden.
De orthopedagogen/psychologen die werkzaam zijn bij het SWV Passend Onderwijs Dordrecht zullen in goed overleg met de scholen, ouders en leerlingen (VO) gaan kijken welke onderzoeken voor de zomervakantie nog gerealiseerd kunnen worden.

Tot aan de zomervakantie willen wij de leerlingonderzoeken oppakken die prioriteit hebben voor de ontwikkeling van de leerling op de korte termijn.
Daarbij kan gedacht worden aan:
– onderzoeken die een rol spelen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoeften van een leerling ten behoeve van een passende onderwijsplek.
– onderzoeken die een rol spelen bij het bepalen of een leerling gebaat zou kunnen zijn bij een doublure of een ander onderwijsniveau (VO).
Onderzoeken die geen duidelijke prioriteit op korte termijn hebben, zullen wij na de zomervakantie, afhankelijk van de situatie op dat moment, zo spoedig mogelijk oppakken.

Het praktisch plannen en uitvoeren van een onderzoek wordt uiteraard met school, ouders en leerlingen (VO) afgestemd. Om de gezondheidsrisico’s die het uitvoeren van de onderzoeken met zich mee zouden kunnen brengen tot een minimum te beperken, volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM en de aanbevelingen vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Hieronder wordt een aantal specifieke uitgangspunten toegelicht die het Samenwerkingsverband tot de zomervakantie zal hanteren:
– Leerlingonderzoeken kunnen alleen plaatsvinden in een ruimte waar zeker 1,5 meter afstand kan worden gehouden en waar geen andere mensen aanwezig zijn. Mocht aan deze voorwaarde binnen de school niet voldaan kunnen worden of gaat de voorkeur niet uit om het onderzoek op school plaats te laten vinden, dan kan het onderzoek op het kantoor van het Samenwerkingsverband plaatsvinden;
– Gesprekken met ouders, IB’ers of zorgcoördinatoren zullen zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaatsvinden. Echter bij een verzoek van ouders en/of school om wel fysiek elkaar te treffen en te spreken zal het aantal gespreksdeelnemers tot maximaal 5/6 mensen beperkt worden, met inachtneming van de landelijke richtlijnen van het RIVM;
– Observaties op de scholen vinden tot nader order niet plaats.

Onderzoek vindt plaats conform bovenstaande afspraken, mits er wederzijdse instemming is van ouders, school en Samenwerkingsverband. Voor verdere informatie betreffende het onderzoek wordt verwezen naar het protocol diagnostiek (zie www.swvdordrecht.nl) onder het kopje ‘Nieuws’.