Interim directeur-bestuurder bij het Samenwerkingsverband: Mevrouw Schöpping

Met dit bericht informeer ik u, mede namens de leden van de ALV van het Samenwerkingsverband passend onderwijs Dordrecht, dat zij onlangs mevrouw Marie-Bernadette Schöpping hebben aangesteld als interim directeur-bestuurder van het SWV. Mevrouw Schöpping vervangt de heer Johan Gadella.

Belangrijke onderdelen van haar opdracht zijn het – in nauwe afstemming met directe stakeholders – realiseren van herstelopdrachten van de inspectie en de nadere concretisering en uitwerking van het Ondersteuningsplan 2022-2026.

Mevrouw Schöpping is bereikbaar via mschopping@swvdordrecht.nl of telefonisch via het secretariaat van het SWV 078 8905017.

Met vriendelijke groet, mede namens de leden ALV,
Els van Doorn, onafhankelijk voorzitter ALV SWV Dordrecht