De handreiking ‘Helderheid rond Passend Onderwijs’

De handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’ geeft een overzicht van de belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. Deze handreiking kan helpen om in het team het goede gesprek te voeren over passend onderwijs en samen keuzes te maken die tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en tegelijk werkbaar blijven voor het lerarenteam. Samen met leraren is gezocht naar de vragen die zij hierover hebben. Leraren vinden in deze handreiking dan ook veelgehoorde vragen en antwoord.

Corona maatregelen SWV

Voor werkzaamheden van onze medewerkers op de scholen ( oa. overleg, testen, observeren) is het van belang om de volgende zaken in acht te nemen.

  • Indien mogelijk: digitaal overleggen en bespreken
  • Alleen wanneer het niet anders kan fysiek afspreken maar met voldoende waarborgen, zoals 1,5 meter afstand, dragen mondkapje, voldoende ventilatie en eventueel een spatscherm bij observatie (als deze niet uitstel baar is)
  • Gesprekken met ouders vinden digitaal plaats, maar indien een fysieke bijeenkomst noodzakelijk is, houden we ons aan de volgende : beperken van de groep, 1,5 meter afstand in voldoende geventileerde ruimte zo mogelijk met spatschermen. Het is daarbij niet wenselijk om van klas naar klas te gaan
  • De scholen kunnen naast deze door ons geadviseerde maatregelen ook eigen beleid hebben om de aanwezigheid van externen te regelen of te beperken. Het is verstandig om elkaar daarvan op de hoogte te stellen voorafgaand aan een afspraak
  • Daarnaast kan de SWV medewerker ook zelf een risico-afweging maken en afspraken verplaatsen of omzetten naar een andere vorm
  • Onze medewerkers krijgen de beschikking over in ieder geval 2 zelftesten per week en handelen conform de quarantaineregeling van het RIVM in geval van besmettingen in hun kring

Voor het Samenwerkingsverband geldt dat wij de fysieke overlegmomenten zoveel mogelijk beperken en dat vergaderingen en overleggen in principe digitaal plaatsvinden. Daarmee trachten wij het aantal mensen dat tegelijkertijd op kantoor is zo beperkt mogelijk te houden en deze mensen voldoende ruimte te geven om veilig te werken.