Ondersteuningsplanraad

Wat doet de ondersteuningsplanraad?

De ondersteuningsplanraad heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. Voor de schooljaren
2022-2026 is een Ondersteuningsplan vastgesteld. In het Ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het Samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De ondersteuningsplanraad volgt in de tussenliggende jaren ook de voortgang van het Ondersteuningsplan.

Kan iedereen lid worden van de ondersteuningsplanraad?

De leden van de ondersteuningsplanraad moeten ouders of personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband.

De ondersteuningsplanraad heeft de volgende taken:

  1. Instemmen met het Ondersteuningsplan.
  2. Bespreken van alle aangelegenheden die het ondersteuningsplan raken.
  3. Voorstellen doen en standpunten kenbaar maken betreffende uitvoering van beleid.
  4. Bespreken van jaarverslag, jaarrekening, begroting, inkomsten rijk en bijbehorende beleidsvoornemens over financiën, personeel en organisatie.

Als u vragen heeft over de ondersteuningsplanraad kunt u contact opnemen met
de voorzitter van de ondersteuningsplanraad, Hilde Dubbeldam (hilde.dubbeldam@nestas-scholengroep.nl)

Hieronder zijn de notulen van de laatste vergaderingen gepubliceerd:

Notulen OPR 18 september 2023

Notulen OPR 12 juni 2023

Notulen OPR 3 april 2023