Organisatie

Het samenwerkingsverband vormt een werkorganisatie van de beide samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. Deze beide samenwerkingsverbanden hebben de vorm van verenigingen, opgericht door de aangesloten schoolbesturen.

De samenwerkingsverbanden hebben een algemene ledenvergadering. De schoolbesturen stellen via deze leden vergaderingen de strategische koers van het samenwerkingsverband vast.

De beide samenwerkingsverbanden kennen een gezamenlijke directeur-bestuurder. Deze is belast met het besturen van de beide samenwerkingsverbanden en met de dagelijkse gang van zaken binnen de werkorganisatie.

Het samenwerkingsverband kent de volgende overleggen:

  • De ondersteuningsplanraad. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraden is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
  • Directeurenberaden PO en VO. De twee directeurenberaden vormen klankbordgroepen voor het samenwerkingsverband. Ze zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak voor het beleid en voor de input op dat beleid.
  • IB-netwerk en zorgcoördinatorenberaad. Ook deze overleggroepen zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak.