Privacy

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht (SWV) verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. 

Deze taken zijn onder andere:

  • Verdeling van ondersteuningsmiddelen, de toekenning van arrangementen en het bepalen van de toelaatbaarheid tot het leerwegondersteunend onderwijs, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
  • Het adviseren van de scholen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen
  • Het bieden van onderwijs en ondersteuning op bovenschoolse voorzieningen
  • Het uitvoeren van onderzoek naar leerachterstanden en IQ of psychologisch onderzoek
  • Het SWV ondersteunt het scholenveld voor de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
  • Het verstrekken van informatie betreffende bovengenoemde punten aan de scholen (nieuwsbrieven).
  • Het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van bovengenoemde punten voor scholen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen, ouders en (onderwijzend) personeel en verstrekt gegevens zonder toestemming (van ouders en/of leerlingen) niet aan derden.

De persoonsgegevens van leerlingen krijgt het SWV wanneer de school waar de leerling staat ingeschreven (of is aangemeld) advies vraagt over ondersteuning of een aanvraag voor ondersteuning indient.
Dit zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres. Soms worden ook bijzondere persoonsgegevens, zoals psychologische onderzoeksgegevens of medische gegevens met het SWV gedeeld. Dit gebeurt alleen als dat nodig om de juiste ondersteuningsvraag voor de leerling te bepalen. Deze bevoegdheid is gegrond op de wetgeving.

Voor het SWV worden gegevens verwerkt, ook als er geen advies is gevraagd, in het kader van de ondersteuning van de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De persoonsgegevens van leerlingen, ouders en (onderwijzend) personeel worden door het SWV verwerkt in een SAAS-module van Onderwijs Transparant.
Dit systeem is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot diegenen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de scholen en medewerkers van het SWV. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Het SWV maakt geen gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, ouders of medewerkers van de scholen van het SWV, tenzij daarvoor door de betrokkene of ouders/verzorgers toestemming is gegeven.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn).
Ouders en (onderwijzend) personeel hebben het recht hun gegevens te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn).  
Verzoeken hiertoe moeten gericht worden aan de verwerkingsverantwoordelijke, zoals het schoolbestuur. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten betreffende het SWV, kan contact worden opgenomen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht.

Het SWV werkt met een privacyreglement. Hierin is beschreven hoe op het Samenwerkingsverband wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

 Het SWV heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld, de contactgegevens voor deze FG zijn: 

Mevr. E. van Essen (KIEN ICT)
evanessen@kienict.nl
088-6575025