Passend Onderwijs Dordrecht logo

Wat mag u van de school verwachten?

Scholen moeten goed onderwijs geven. Maar wat is “goed onderwijs”? Daarover zijn afspraken gemaakt. Die afspraken staan in een document dat “de basisondersteuning” wordt genoemd.

Leerkrachten moeten het onderwijs natuurlijk aanpassen aan de niveaus van de leerlingen in hun klas. De leerling die moeite heeft met leren moet “mee kunnen komen”, maar ook de meer begaafde of zelfs hoogbegaafde leerling moet uitgedaagd kunnen worden. Dat vraagt heel veel van de leerkrachten.

Het bieden van goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Schoolbesturen moeten daarom veel doen voor de kwaliteit van hun leerkrachten.

Als aangetoond is dat uw kind dyslexie heeft, zal de school zelf voor de extra ondersteuning moeten zorgen.

De school heeft een “schoolondersteuningsprofiel”. Daarin staat welke extra ondersteuning de school kan bieden. U kunt de school vragen naar dit schoolondersteuningsprofiel. Het staat ook op de website van de school.

Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maakt de school een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dat plan staat ook welke extra ondersteuning er nodig is, hoe en wanneer dat gegeven wordt,  enzovoort. Dat deel van het OPP heet: “handelingsdeel”. Ouders zetten hun handtekening eronder als zij het er mee eens zijn. Zonder die handtekening van ouders mag het handelingsdeel van het OPP niet uitgevoerd worden.