Arrangementen

In Dordrecht werken we met school-, groeps- en individuele arrangementen. De school- en groeps arrangementen kunnen worden aangevraagd middels een format.

Schoolarrangementen kunnen worden aangevraagd tot de herfstvakantie. Het format voor het aanvragen van schoolarrangementen:
– voor PO, vindt u hier.
– voor VO, vindt u hier

Met groepsarrangementen kunt u voor een groep leerlingen met ongeveer dezelfde ondersteuningsbehoeften extra ondersteuning aanvragen. Groot voordeel is dat het nu niet meer per leerling behoeft te worden aangevraagd. Dat scheelt veel administratie! Groepsarrangementen kunnen tot de meivakantie worden aangevraagd.

Het format waarmee groepsarrangementen kunnen worden aangevraagd:
– voor het PO, vindt u hier
– voor het VO, vindt u hier. 

Tenslotte zijn er de individuele arrangementen. Deze arrangementen worden aangevraagd via Onderwijstransparant.

Richtlijnen arrangementen: Voor het aanvragen van arrangementen hebben we richtlijnen opgesteld. Deze kunt u hier inzien.

Informatie over BinK-programma
Op Yulius de Atlas (SO cluster 4)  is er per 1 januari 2021 een nieuwe voorziening: het BinK-programma. BinK staat voor Begeleiden in de Klas. Dit programma is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die dreigen vast te lopen in het regulier basisonderwijs in Dordrecht. Leerlingen waarbij het niet duidelijk is wat de onderwijsbehoefte is of wat een leerling nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen de basisschool.

Hoe werkt het BinK-programma? Doel van een plaatsing in het BinK-programma is terugkeer naar de reguliere school. Op De Atlas wordt er tijdelijk een observatie- begeleidingsplek aangeboden voor enkele dagen in de week. De andere dagen is de leerling op de eigen school aanwezig. Vanuit De Atlas is er begeleiding voor de leerkracht in het regulier onderwijs om een koppeling te maken tussen het BinK-programma en de eigen, reguliere, klas. Het BinK-programma duurt ongeveer drie maanden. Bij BinK wordt er gewerkt aan didactische doelen, werkhouding, sociaal-emotionele vaardigheden en gedragsvaardigheden. Er wordt gewerkt met duidelijke doelen. De samenwerking met ouders en de school waar het kind ingeschreven staat, is van groot belang om het BinK-programma te kunnen volgen.

Voor wie is het BinK-programma?
Het BinK-programma is bedoeld voor leerlingen waarbij:

 • Er zorgen zijn over de schoolgang en/of welbevinden bij school en ouders
 • Er onvoldoende zicht is op onderliggende oorzaken op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied
 • Er onvoldoende zicht is op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling

Het BinK-programma is niet voor:

 • Langdurige thuiszitters
 • Een overbrugging van de wachttijd tot er plek is op De Atlas
 • SBO leerlingen zijn uitgesloten van deelname aan BinK

Aanmelden voor Bink
De aanmelding wordt gedaan via een arrangementsaanvraag in OT. Bij keuze arrangementsoort kan voor de optie Bink gekozen worden.
Verder is nodig:

 • doelen en benodigde ondersteuning (ingevuld in OT)
 • visie van de betrokken BPO’er / GW’er vanuit het samenwerkingsverband
 • OPP met tenminste één recente evaluatie
 • visie van de Atlas
 • een ingevuld aanmeldformulier BinK-programma

Het Bink programma duurt ongeveer 3 maanden.

Voor de aanvraag van een arrangement Johan Junior verwijzen wij naar de informatiefolder.